APLICACIONS

ESCALFAMENT DE TANCS AMB OLI TÈRMIC

SISTEMES DE CALEFACCIÓ-REFRIGERACIÓ AMB OLI TÈRMIC

CALDERES DE FLUID TÈRMIC PER LA INDÚSTRIA QUÍMICA

ESCALFAMENT DE PREMSES PER A TAULERS DE FUSTA AMB OLI TÈRMIC

ESCALFAMENT DE REACTORS AMB FLUID TÈRMIC PER A LA INDÚSTRIA FARMACÈUTICA

ESCALFAMENT DE PREMSES AMB OLI TÈRMIC PER AUTOMOCIÓ

FLUID TÈRMIC PER ESCALFAMENT DE FREGIDORES

FORNS DE PA ESCALFATS AMB FLUID TÈRMIC

CALDERES D'OLI TÈRMIC PER A LA INDÚSTRIA TÈXTIL

TRACTAMENT PER RECICLAR OLIS AMB FLUID TÈRMIC

AUTOCLAUS ALIMENTATS AMB OLI TÈRMIC

CALDERA D'OLI TÈRMIC PER AL SECAT DE ROBA I PRODUCCIÓ D'ACS A HOTELS

GENERACIÓ DE VAPOR INDIRECTE MITJANÇANT OLI TÈRMIC

DISMINUCIÓ DE LA VISCOSITAT DEL CONTINGUT EN BIDONS AMB FLUID TÈRMIC, VAPOR O ELECTRICITAT